Alka

Hvad er Nordplus?

NORDisk Program for Lærere, Uddannelsessøgende og Studerende

NORDPLUS er Nordisk Ministerråds udvekslingsprogram for lærere og studerende ved nordiske universiteter, högskoler, professions højskoler, seminarier og andre videreuddannelsesinstitutioner.

NORDPLUS programmet blev etableret i 1988 med det formål at styrke det nordiske uddannelsesfællesskab, hvor institutioner, studerende og lærere kan bruge hinandens særlige kompetencer.

NORDPLUS midler gives til

  • Stipendier til studerende
  • Stipendier til lærere
  • Intensive kurser
  • Støtte til netværk
  • Udviklingsarbejder

NORDPLUS samarbejdet bygger på netværk mellem uddannelsesinstitutioner i Norden, og NORDPLUS aktiviteterne finder sted i disse netværk. Netværket ansøger om NORDPLUS midler, og netværkspartnerne afgør i fællesskab, hvem der skal tildeles mobilitetsstipendier, og hvem der skal deltage i kurserne.

Stipendier til studerende
NORDPLUS stipendier gives til fuldtidsstudier, når den studerende har gennemført mindst et år af sit studium, og stipendiet skal ses som et bidrag til de ekstra omkostninger, der er i forbindelse med studier i et andet land.


Dertil gives et rejsebidrag hvis størrelse afhænger af afstanden mellem de to uddannelsesinstitutioner. Se Nordplus hjemmeside.

NORDPLUS stipendiater har under studieopholdet ret til at modtage den studiestøtte, der er bevilget af de hjemlige myndigheder.

Studier på en nordisk institution skal indgå i sin helhed som en del af studiet på hjeminstitutionen.

Stipendier til lærere
NORDPLUS udvekslingsstipendium kan gives til lærere ved videreuddannelsesinstitutioner i Norden. Opholdet skal være knyttet til konkrete og integrerede undervisningsaktiviteter inden for netværket.

Stipendier kan gives for ophold på en uge og op til et semester.

Hertil kommer et rejsebidrag, hvis størrelse afhænger af afstanden mellem de to uddannelses-institutioner.

Stipendiet skal ses som et tilskud til de ekstra udgifter, der er forbundet med ophold i et andet nordisk land. Det forudsætter, at læreren under opholdet oppebærer fuld løn på hjeminstitutionen.

Intensive kurser
Der gives NORDPLUS midler til netværk, som arrangerer korte intensive kurser af 1 til 2 ugers varighed med deltagelse af både studerende og lærere fra netværket. Kurserne skal være meritgivende for deltagende studerende.

Støtte til netværk
Der kan søges om økonomisk støtte til planlægning, etablering og udvikling af et NORDPLUS netværk. Støtte til netværk kan kun bevilges, hvis netværket selv yder 50% af omkostningerne.

Udviklingsarbejder
NORDPLUS midler kan bevilges til udvikling af fælles studieprogrammer og læseplaner. Støtte kan kun bevilges, hvis netværket selv yder mindst 50% af omkostningerne

Ansøgninger
Netværkskoordinatoren ansøger om midler til NORDPLUS aktiviteter en gang om året.

Studerende og lærere som er interesserede i et NORDPLUS stipendium skal kontakte den internationale koordinator eller NORDPLUS koordinator på den enkelte institution.